8. ΜΟΝΤΕΛΑ - Κοινωνικός Σχεδιασμός – Κοινοτική Εκπαίδευση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση του κοινωνικού σχεδιασμού καθώς και της κοινοτικής εκπαίδευσης.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν προσεγγίσεις, στόχους και μοντέλα κοινωνικού σχεδιασμού.
  • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες, δράσεις τις συνθήκες στις οποίες διαμορφώνεται η κοινοτική εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινωνικός σχεδιασμός, κοινοτική εκπαίδευση