9. ΜΟΝΤΕΛΑ - Κοινοτική Εκπαίδευση – Κοινοτική Δράση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής εκπαίδευσης και της κοινοτικής δράσης.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν προσεγγίσεις και δράσεις στην κοινοτική εκπαίδευση.
  • Να γνωρίζουν μοντέλα και δράσεις που αφορούν την κοινοτική δράση.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική εκπαίδευση, κοινοτική δράση