10. ΜΟΝΤΕΛΑ -Ελληνική Πραγματικότητα: δεκαετίες ΄40 και ΄50

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής δράσης καθώς και της κοινοτικής εργασίας και ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν μοντέλα και δράσεις που αφορούν την κοινοτική δράση.
  • Να γνωρίζουν την κοινοτική εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική δράση, κοινοτική εργασία