11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεκαετίες ΄60 και ΄70

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και γνωριμία με τις πρωτοβουλίες στην κοινοτική ανάπτυξη το 60' και το 70'.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν προγράμματα κοινοτικής εκπαίδευσης.
  • Να γνωρίζουν πρωτοβουλίες κοινοτικής ανάπτυξης το 60' και το 70'.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική εκπαίδευση, κοινοτική ανάπτυξη