12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεκαετίες ΄80 και ΄90 – Στάδια Παρέμβασης στην Κοινότητα

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής ανάπτυξης σήμερα αλλά και ανάλυση της εκτίμησης των αναγκών στην κοινότητα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν την εξέλιξηε της κοινοτικής ανάπτυξης σήμερα.
  • Να γνωρίζουν πως υλοποιείται η εκτίμηση αναγκών στην κοινότητα.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική ανάπτυξη, εκτίμηση αναγκών