1. Αναπτύσσοντας κοινωνιολογική συνείδηση

Ανάλυση της κοινωνιολογικής συνείδησης, της κοινωνιολογικής προσέγγισης, περιγραφή της εξέλιξης της κοινωνιολογίας, αναφορά σε θεωρητικές προσεγγίσεις και διεξαγωγή έρευνας.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνιολογίας και τα χαρακτηριστικά αυτής
  • Να γνωρίζουν την εξέλιξη της κοινωνιολογίας
  • Να γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις
  • Να γνωρίζουν βασικές τεχνικές συλλογής δεδομένων στη διεξαγωγή έρευνας

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνιολογική συνείδηση, κοινωνιολογική προσέγγιση, εξέλιξη κοινωνιολογίας