2. Πολιτισμός και κοινωνική δομή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια του πολιτισμού και τα χαρακτηριστικά του, η σχέση πολιτισμού και κοινωνικής δομής, η πολιτισμική ενότητα και η πολιτισμική ποικιλότητα και τέλος αναλύεται η κοινωνική δομή.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν την έννοια του πολιτισμού και τα χαρακτηριστικά του
  • Να κατανοήσουν τη σχέση πολιτισμού και κοινωνικής δομής
  • Να κατανοήσουν τις έννοιες της πολιτισμικής ενότητας και της πολιτισμικής ποικιλότητας
  • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής δομής και βασικές έννοιες γύρω από αυτή

Λέξεις Κλειδιά

Πολιτισμός, κοινωνική δομή, πολιτισμική ενότητα, πολιτισμική ποικιλότητα