4. Κοινωνική διαστρωμάτωση

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και συγκεκριμένα οι τύποι της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, η κοινωνική κινητικότητα και οι ερμηνείες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, τα χαρακτηριστικά και τις ερμηνείες αυτής.

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική διαστρωμάτωση