7. Πληθυσμός και περιβάλλον

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η σχέση πληθυσμού και περιβάλλοντος και οι έννοιες αυτών.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις έννοιες του πληθυσμού, του περιβάλλοντος
  • Να κατανοούν τη σχέση πληθυσμού και περιβάλλοντος

Λέξεις Κλειδιά

Πληθυσμός, περιβάλλον