Εισαγωγή στη Τοπογραφία (GEOMATICS)

Περιγράφει όλα τα γενικά στοιχεία που αφορούν την επιστήμη της γεωδαισίας, τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στην γεωδαιτική δραστηριότητα, όπως και το καθορισμό του σχήματος και του μεγέθους της Γης. Εμπεριέχει, τις επιφάνειες αναφοράς και τα συστήματα συντεταγμένων και τέλος, τους ορισμούς βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται με βάση το σχήμα της Γης, την κατακόρυφο και τη διεύθυνση της.

 

Στόχοι Ενότητας

Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία τα οποία αφορούν την Γεωδαισία σαν επιστήμη όπου με παρατηρήσεις, μετρήσεις και υπολογισμούς προσδιορίζει τις ακριβείς θέσεις σημείων και τις μεταβολές τους στο χρόνο, το σχήμα και μέγεθος περιοχών  που βρίσκονται πάνω ή κοντά στη Φυσική Γήινη Επιφάνεια, το σχήμα και το μέγεθος της Γης καθώς και το Γήινο πεδίο βαρύτητας. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που προσδιορίζονται  είναι οι διευθύνσεις, οι γωνίες, τα μήκη, τα υψόμετρα και υψομετρικές διαφορές καθώς και η ένταση και η διεύθυνση του διανύσματος της βαρύτητας. Γίνεται αναφορά στην εφαρμογή των γεωδαιτικών μεθόδων  στην ίδρυση Δικτύων, στην δημιουργία διαγραμμάτων και χαρτών, στη δημιουργία κατάλληλων υποβάθρων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Τοπογραφία, γεωδαισία, γεωειδές, ελλειψοειδές, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος