Προκαταρκτικά στοιχεία – Βασικοί υπολογισμοί

Η ενότητα αυτή περιγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για τον σωστό προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του Μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει  είδη και μονάδες μετρήσεων, τη χρήση σωστής κλίμακας, τη σωστή διαχείριση ψηφίων στα αποτελέσματα μετρήσεων, τις μεθόδους και τα μέσα για τους υπολογισμούς που αφορούν την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέχρι πολύπλοκων αλλά και τις μετατροπές συστημάτων συντεταγμένων.

 

Στόχοι Ενότητας

 Εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο της γεωδαισίας, όπου είναι βασική προϋπόθεση ποιότητας στην εκτέλεση μετρήσεων σε συνδυασμό τόσο με την ανθρώπινη επιδεξιότητα και κρίση αλλά και με τη χρήση διαφόρων οργάνων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γεωδαισία, ακτίνιο (rad), μοίρα (degree), βαθμός (grades/gon), χιλιοστό πυροβολικού, συντελεστής ρ.