Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων

Περιλαμβάνει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εργασία του Μηχανικού, όπως και το σύνολο των ενεργειών που γίνονται στο ύπαιθρο και στο γραφείο. Πιο αναλυτικά, εμπεριέχει τη σήμανση – επισήμανση σημείων, τον προσδιορισμό των σημείων που βρίσκονται στην ευθυγραμμία, το οποίο καλείται χάραξη ευθυγραμμίας, τις μεθόδους μέτρησης αποστάσεων, τις αναγωγές και διορθώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή συστηματικών σφαλμάτων, τον προσδιορισμό κλίσεων εδάφους, την χάραξη στο έδαφος ορθής γωνίας, τις μετρήσεις αποστάσεων όταν παρεμβάλλονται εμπόδια , και τέλος τις μεθόδους αποτύπωσης προκειμένου να αποτυπωθεί οριζοντιογραφικά μια μικρή έκταση.

 

Στόχοι Ενότητας

Έμφαση στη διαδικασία μέτρησης περιοχών μικρής έκτασης καθώς και στον προσδιορισμό διαφόρων ήδη διαμορφωμένων καταστάσεων, με σκοπό την οριζοντιογραφική παράσταση τους σ’ένα επίπεδο χαρτί. Επιπλέον, επίτευξη όσο το δυνατό καλύτερη αναλογική ακρίβεια για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Σήμανση, επισήμανση, αναγωγές, χάραξη