7. Αρδεύσεις & Βιολογικός καθαρισμός

Περιγράφονται οι αρδεύσεις σε σχέση με τα προϊόντα μονάδων βιολογικού καθαρισμού ενώ παρουσιάζονται οικονομοτεχνικά ζητήματα για την υλοποίηση αντίστοιχων επενδύσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Άρδευση, βιολογικός καθαρισμός