Σαπούνια

Περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι σαπωνοποίησης (μέθοδος εξαλάτωσης και μέθοδος χύλωσης).

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις τεχνικές παρασκευής σαπουνιών από ελαιόπαστα, η οποία είναι παραπροϊόν της εξουδετέρωσης των λιπαρών υλών.

Λέξεις Κλειδιά

Σάπωνες, μέθοδος εξαλάτωσης, μέθοδος χύλωσης, ελαιόπαστα