Υποπροϊόντα Ελαιουργίας

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η επεξεργασία της ελαιοπυρήνας για την εξαγωγή του πυρηνελαίου.  

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία που ακολουθείται τόσο για την προκατεργασία της ελαιοπυρήνας.

Λέξεις Κλειδιά

Ελαιοπυρήνα, πυρηνέλαιο