Είδη εγγραφών

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανόηση των διαφόρων ειδών εγγράφων μέσω της επίλυσης σχετικών ασκήσεων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τα είδη των εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Είδη Εγγράφων