Κύκλος Ζωής των Εγγράφων

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανόηση των διαφόρων σταδίων του Κύκλου ζωής του Εγγράφου.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τα διάφορα στάδια του Κύκλου ζωής του εγγράφου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Κύκλος Ζωής Εγγράφου