Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (β΄μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω κατανόηση του προγραμματισμού, αλλά και της πρακτικής διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τη συλλογή στοιχείων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Συνεντεύξεις