Εξοικείωση με την τοπική (desktop) εφαρμογή Mendeley

Η ενότητα αυτή αφορά στην εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες της τοπικής πλατφόρμας της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με τις δυνατότητες που προσφέρει η τοπική πλατφόρμα της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley