Εξοικείωση με την παράθεση ορισμών (β’ μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στον περαιτέρω εντοπισμό και την παράθεση ορισμών για συγκεκριμένα θέματα με τη χρήση των εισαγωγικών και βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη παράθεση ορισμών με τη χρήση εισαγωγικών και την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Εισαγωγικά, Ορισμοί