8. Προβληματικές περιπτώσεις αρχειακών συνόλων

Εξετάζονται διάφορες προβληματικές περιπτώσεις αρχειακών συνόλων: Η μικρή ομάδα τεκμηρίων και το ελλιπές αρχειακό σύνολο (ανάγκη χρήσης του ενδιάμεσου όρου της «αρχειακή ενότητας» ), τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από την κοινή δραστηριότητα δύο ή περισσότερων οργανισμών, τα τεκμήρια που έχουν παραχθεί από δημόσιους λειτουργούς, τα διαμελισμένα και διασπαρμένα αρχειακά σύνολα.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τις διάφορες ιδιαίτερες περιπτώσεις αρχειακών συνόλων και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχειακή ενότητα, Ελλιπές αρχειακό Σύνολο, Αρχειακή ενότητα, Αρχεία δημόσιων λειτουργών