Πληροφοριακή Συμπεριφορά

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια της Πληροφοριακής συμπεριφοράς καθώς και σχετικοί ορισμοί.

Στόχοι Ενότητας

Με το πέρας της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν την έννοια της Πληροφοριακής συμπεριφοράς και τους ορισμούς αυτής

Λέξεις Κλειδιά

Πληροφοριακή συμπεριφορά