Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

7. Τρόποι Αναπαράστασης Γνώσης

Σε προβλήματα κυρίως του πραγματικού κόσμου, η καταλληλότητα της επιλεγμένης αναπαράστασης της γνώσης που το περιγράφει είναι θεμελιώδους σημασίας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται  οι βασικές λογικές και δομημένες μέθοδοι αναπαράστασης βεβαίας γνώσης και εξηγείται η καταλληλότητα της κάθε μιας για συγκεκριμένο είδος γνώσης.

Στόχοι Ενότητας

Η  ενότητα αυτή στοχεύει στην παρουσίαση των γνωστότερων μεθόδων αναπαράστασης γνώσης ώστε στη συνέχεια οι φοιτητές να είναι σε θέση να επιλέξουν την  καταλληλότερη από αυτές για την επίλυση ενός συστήματος βασισμένου στη γνώση.

Λέξεις Κλειδιά

Κατηγορηματικός λογισμός, Σημασιολογικά Δένδρα, Πλαίσια, Κανόνες.

7. Τρόποι Αναπαράστασης Γνώσης
07. Τρόποι Αναπαράστασης Γνώσης

Σε προβλήματα κυρίως του πραγματικού κόσμου, η καταλληλότητα της επιλεγμένης αναπαράστασης της γνώσης που το περιγράφει είναι θεμελιώδους σημασίας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές λογικές και δομημένες μέθοδοι αναπαράστασης βεβαίας γνώσης και εξηγείται η καταλληλότητα της κάθε μιας για συγκεκριμένο είδος γνώσης.