Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

9. Έμπειρα Συστήματα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η τεχνολόγηση εμπείρων συστημάτων. Παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία τους, η συγκέντρωση και τεχνολόγηση της γνώσης καθώς και περιπτώσεις εφαρμογών τους. Ιδιαίτερη περίπτωση αφορά η τεχνολόγηση της αβέβαιης και ασαφούς γνώσης που παρουσιάζεται στο τέλος του κεφαλαίου με μικρά παραδείγματα.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ομοιότητες και τις διαφορές του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των εμπείρων συστημάτων έναντι αυτών που έχουν διδαχθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης επιδιώκεται να αποκτήσουν μια πρώτη αντίληψη από τη διαχείριση της αβέβαιης και της ασαφούς γνώσης σε περιβάλλοντα εμπείρων συστημάτων κανόνων

Λέξεις Κλειδιά

Απόκτηση γνώσης, Αβέβαια γνώση, Συντελεστής βεβαιότητας, Ασαφής Συλλογιστική, Συνάρτηση συνεπαγωγής.

9. Έμπειρα Συστήματα
09. Έμπειρα Συστήματα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η τεχνολόγηση εμπείρων συστημάτων. Παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία τους, η συγκέντρωση και τεχνολόγηση της γνώσης καθώς και περιπτώσεις εφαρμογών τους. Ιδιαίτερη περίπτωση αφορά η τεχνολόγηση της αβέβαιης και ασαφούς γνώσης που παρουσιάζεται στο τέλος του κεφαλαίου με μικρά παραδείγματα.