1. Θέσεις χαλάρωσης

Προτεινόμενες θέσεις χαλάρωσης. Ανάλυση. Αρχικές θέσεις, εφαρμογές σε ύπτια, και πρηνή κατάκλιση. 

Στόχοι Ενότητας

Διαχείριση του ασθενή με κατάλληλες προσαρμογές και παρεμβάσεις στην θέση που επιλέγεται για εφαρμογή της μάλαξης.

Λέξεις Κλειδιά  

Θέσεις χαλάρωσης, εξοπλισμός, ύπτια κατάκλιση, πρηνής κατάκλιση.