1. Πρώτη επαφή με την αρχιτεκτονική

Η πρώτη (αυτο)γνωριμία με το γνωστικό αντικείμενο της αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα δε με την Ιστορία της Αρχιτεκτονικής.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν την ευρύτητα του περιεχομένου της έννοιας της αρχιτεκτονικής.
  • Γνωρίζουν τα βασικά κινήματα και ιστορικές περιόδους της αρχιτεκτονικής.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Ιστορία αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικά κινήματα.