Εργαστηριακή Άσκηση 1 - Κάμψη πρισματικών φορέων

Στα πλαίσια της 1ης Εργαστηριακής Άσκησης υπολογίζεται με χρήση του Κώδικα ANSYS-Workbench η κατανομή των ορθών, των διατμητικών και των τάσεων Von-Mises στην περίπτωση αμφίπακτης χαλύβδινής δοκού τύπου Ι η οποία φέρει κυκλικά ανοίγματα ελάφρυνσης στον κορμό. Η δοκός δέχεται κατακόρυφο ομοιόμορφα κατενεμημένο φορτίο στο άνω πέλμα της. 

Στόχοι Ενότητας

  1. Εισαγωγή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση.
  2. Εφαρμογή Οριακών Συνθηκών.
  3. Υπολογισμός τάσεων
  4. Υπολογισμός παραμορφώσεων

Λέξεις Κλειδιά

Οριακές συνθήκες, τάση Von-Mises, ορθή τάση, διατμητική τάση, βέλος κάμψης