Εργαστηριακή Άσκηση 4 - Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων

Εξέταση του προβλήματος του ελαστικού λυγισμού κυλινδρικού υποστυλώματος υπό την δράση θλιπτικής αξονικής φόρτισης.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση του σπουδαστή με:

  • την επίλυση προβλημάτων ελαστικού λυγισμού με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων
  • την άσκηση συγκεντρωμένων φορτίσεων
  • την εφαρμογή διαφόρων οριακών συνθηκών
  • τον προσδιορισμό διαφόρων μορφών λυγισμού (buckling modes)
  • τον υπολογισμό του κρίσιμου φορτίου λυγισμού

Λέξεις Κλειδιά

Λυγισμός πρισματικών φορέων, μορφές λυγισμού (buckling modes), κρίσιμο φορτίο λυγισμού, πολλαπλασιαστής φορτίου (load multiplier)