Οι επιπτώσεις του καρκίνου

Περιγράφονται έννοιες όπως οι μηχανισμοί άμυνας, η νοηματοδότηση του καρκίνου, οι στρατηγικές φροντίδας και αναλύονται η αποδοχή και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η νόσος και οι θεραπείες της. Τέλος περιγράφεται η πιθανή εξέλιξη της νόσου.

 

Στόχοι Ενότητας

οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν τους μηχανισμούς άμυνας, τις στρατηγικές φροντίδας και τη πορεία της νόσου. Επίσης να προσδιορίζουν το νόημα του καρκίνου για τον ασθενή και τους τρόπους προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

 

 Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, αποδοχή, προσαρμογή, μηχανισμοί άμυνας, νοηματοδότηση, στρατηγικές φροντίδας, πορεία νόσου.