Χημειοθεραπεία

Περιγράφονται τα είδη χημειοθεραπείας και ο τρόπος δράσης των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Αναφέρονται οι οδοί χορήγησης και απέκκρισης και η κυτταροτοξικότητα των φαρμάκων. Αναλύονται επιπλέον οι παρενέργειες και οι τρόποι αντιμετώπισης, καθώς και ο ρόλος του νοσηλευτή στην εξαγείωση των φαρμάκων.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν τα είδη χημειοθεραπείας, τον τρόπο δράσης των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, τις παρενέργειες, καθώς και την αντιμετώπισή τους.

  

Λέξεις Κλειδιά

Χημειοθεραπεία, δράση φαρμάκων, οδοί χορήγησης, κυτταροτοξικότητα, τρόποι αντιμετώπισης, εξαγγείωση.