Καρκινικός Πόνος

Δίνεται ο ορισμός του πόνου και περιγράφονται τα είδη και τα αίτια. Αναλύονται οι κλίμακες αξιολόγησης του πόνου, οι φαρμακευτικοί και μη τρόποι αντιμετώπισης και οι επιπλοκές των φαρμάκων. Τέλος αναφέρονται οι παράγοντες που επιδρούν στον καρκινικό πόνο.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να ορίζουν τον πόνο, να περιγράφουν τα είδη και τα αίτια, να αναφέρουν τρόπους αξιολόγησης και αντιμετώπισης του πόνου, καθώς και τις επιπλοκές των αναλγητικών φαρμάκων.

  

Λέξεις Κλειδιά

Καρκινικός πόνος, είδη, αίτια, αξιολόγηση, αναλγητικά φάρμακα, επιπλοκές φαρμάκων