Αντιμετώπιση άλλων συνήθων συμπτωμάτων στη Νοσηλευτική Ογκολογία

Περιγράφονται τα πλέον κοινά συμπτώματα της νόσου του καρκίνου και των θεραπειών του. Δίνονται οι ορισμοί της ναυτίας και του εμέτου, εξηγούνται οι μηχανισμοί πρόκλησης και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Ακολούθως, δίνεται ο ορισμός της κόπωσης και της δύσπνοιας που οφείλεται στον καρκίνο πνεύμονα και περιγράφονται οι εκδηλώσεις και η αντιμετώπισή τους.   

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν, να περιγράφουν και να αντιμετωπίζουν τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου και των θεραπειών του καρκίνου, όπως ναυτία, έμετος, κόπωση και δύσπνοια.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ναυτία, έμετος, κόπωση, δύσπνοια, αξιολόγηση συμπτωμάτων, αντιμετώπιση.