Οξέα φαινόμενα στην παροχή φροντίδας στην ογκολογία

Περιγράφονται οι πιο συνηθισμένες επείγουσες καταστάσεις στη Νοσηλευτική Ογκολογία όπως είναι η συμπίεση του νωτιαίου μυελού, το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας και η υπερασβεστιαιμία. Συγκεκριμένα αναλύονται οι παραπάνω επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις και αναλύονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών.

  

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν, να περιγράφουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα τα οξέα φαινόμενα στη Νοσηλευτική Ογκολογία όπως είναι η συμπίεση του νωτιαίου μυελού, το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας και η υπερασβεστιαιμία.

  

Λέξεις Κλειδιά

Συμπίεση του νωτιαίου μυελού, θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης, σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, θεραπεία, υπερασβεστιαιμία, φροντίδα, αντιμετώπιση.