Διαχείριση Ουρών Αναμονής σε Έργα

Συστήματα ουρών αναμονής, κατανομή poisson, εκθετική κατανομή, σειρές εξυπηρέτησης, βασικά μοντέλα ουρών αναμονής,

 

Στόχοι Ενότητας          

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζει τη λειτουργία των ουρών σε κατασκευαστικά έργα και να εντοπίζει το οικονομικότερο τρόπο λειτουργίας τους χωρίς καθυστερήσεις

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κατανομή poisson, εκθετική κατανομή, FIFO, LIFO, τυχαία σειρά, σειρά προτεραιότητας