Στοιχεία Διαχείρισης Κόστους

Εκμηχάνιση & Εργοτάξιο, διάρθρωση, διαδικασίες έναρξης έργου. Κατηγορίες κόστους, συμβατικό, άμεσο, έμμεσο, κέρδος, πάγια. Κόστος και χρόνος κατασκευής, βέλτιστος χρόνος, ποινή καθυστέρησης, παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, καμπύλη S, οικονομική πορεία του έργου, υπέρβαση, ζημιά και τελικό όφελος

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Αντιλαμβάνονται το ρόλο την οργάνωση και την λειτουργία του εργοταξίου. Να υπολογίζουν άμεσα & έμμεσα κόστη του έργου. Να απεικονίζουν τις ροές εσόδων-εξόδων σε χρηματοροές και καμπύλες S, και να εντοπίζουν τον βέλτιστο χρόνο κατασκευής με ελάχιστο κόστος.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κόστος, Βέλτιστη διάρκεια έργου, έσοδα-έξοδα, καμπύλη S, οικονομική παρακολούθηση.