Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί, Προσφορές, Εκπτώσεις

Προϋπολογισμός έργου, οικονομική προσφορά εργολήπτη, συμβατικό ποσό, έξοδα, όφελος, περιθώρια έκπτωσης, τιμές μονάδας, πάγια έξοδα, μέγιστη έκπτωση και όρια ζημίας

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζουν μια βασική προσφορά, να υπολογίζουν τα περιθώρια κέρδους, να υπολογίζουν τη μέγιστη έκπτωση, να υπολογίζουν τις τιμές μονάδας που απαιτούνται.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Προϋπολογισμός, διαγωνισμοί, προφορά, έκπτωση, κέρδος, τιμές μονάδας, ζημία