Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε ένα έργο ή εργοτάξιο. Υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, μέτρα ασφαλείας, μέτρα υγιεινής, σχετικοί νόμοι και προεδρικά διατάγματα.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν τις κύριες διατάξεις που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια σε έργα και εργοτάξια.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Ασφάλεια, υγιεινή, υποχρεώσεις υπευθύνων, νόμοι, επιπτώσεις