5.Στοιχεία κόστους και κοστολόγησης

Περιγράφονται:

  • Το κόστος.
  • Οι μονάδες κόστους.
  • Τα άμεσα κόστη.
  • Τα έμμεσα κόστη.
  • Το κόστος Μετατροπής.
  • Η προστιθέμενη αξία.
  • Η συσσώρευση των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων.
  • Τα κέντρα κόστους.
  • Το φύλλο επιμερισμού (Φ.Ε.).

Λέξεις Κλειδιά

Κόστος, κοστολόγηση, φύλλο επιμερισμού.