9.Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και Κέντρα Κόστους

Σ’ αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος υπολογισμού του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος, τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και το πως εξυπηρετεί την κοστολόγηση η συγκέντρωση τους στα κέντρα κόστους της επιχείρησης.

Λέξεις Κλειδιά

Γενικά Βιομηχανικά έξοδα, κέντρα κόστους, κόστος παραγωγής, κοστολόγηση.