11. Ηλεκτροφόρηση GHOSTs σε πήκτωμα ακρυλαμίδης – Χρώση - Πυκνομέτρηση

Η τεχνική ηλεκτροφόρησης GHOSTs σε πήκτωμα ακρυλαμίδης – Χρώση - Πυκνομέτρηση.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της τεχνικής ηλεκτροφόρηση GHOSTs σε πήκτωμα ακρυλαμίδης – Χρώση - Πυκνομέτρηση.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτροφόρηση, GHOSTs, πήκτωμα ακρυλαμίδης