11. Έκλουση ερυθρών αιμοσφαιρίων

Η σημασία της έκλουσης αντισώματος από ερυθρά αιμοσφαίρια.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της έκλουσης

Λέξεις Κλειδιά

Έκλουση