3. Αίμα

Αφού προηγηθεί μια γενική εισαγωγή στη λειτουργία του αίματος και τη σύστασή του, περιγράφονται αναλυτικότερα τα μέρη που το αποτελούν: έμμορφα συστατικά (ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, και αιμοπετάλια) και πλάσμα. Εν συνεχεία η ενότητα εστιάζει στους τρείς βασικούς της μαθησιακούς της στόχους: (α) Τον αιματοκρίτη: Ορισμός αιματοκρίτη και η κλινική σημασία του αιματοκρίτη: παράγοντες που τον επηρεάζουν. Άσκηση: Μέτρηση αιματοκρίτη. (β) Την Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ): Ορισμός ΤΚΕ και η κλινική σημασία της ΤΚΕ: παράγοντες που την επηρεάζουν. Άσκηση: Μέτρηση ΤΚΕ. (γ) Ορισμός ομάδων αίματος: Συστήματα ΑΒΟ και Rhezus και η κλινική τους σημασία: μεταγγίσεις αίματος. Άσκηση: Προσδιορισμός ομάδων αίματος.

Στόχοι Ενότητας

Οι στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι φοιτητές

            Να κατανοήσουν:

  • Ορισμός αιματοκρίτη. Παράγοντες που τον επηρεάζουν.
  • Ορισμός Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών ΤΚΕ). Παράγοντες που την επηρεάζουν.
  • Ορισμός Ομάδων Αίματος: Συστήματα ΑΒΟ και Rhezus.
  • Συμβατότητα μεταγγίσεων αίματος.

Να μπορούν:

  • Να μετρήσουν τον αιματοκρίτη
  • Να μετρήσουν την Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
  • Να προσδιορίσουν την Ομάδα Αίματος

Λέξεις Κλειδιά

Αίμα, έμμορφα συστατικά, πλάσμα, αιματοκρίτης, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, ομάδες αίματος, μεταγγίσεις αίματος