4. Αναπνοή

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη λειτουργία της αναπνοής. Αφού προηγηθεί μια σύντομη αναφορά στην ανατομία τους αναπνευστικού συστήματος και στη φυσική της αναπνοής, δηλαδή στο πώς δημιουργούνται διαφορές της πίεσης ώστε να γίνει η ανταλλαγή αερίων, περιγράφονται τα λειτουργικά μεγέθη της αναπνοής: οι αναπνευστικοί όγκοι και οι χωρητικότητες. Ακολουθεί η περιγραφή της σπιρομέτρησης, της καμπύλης κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και της οξυμετρίας, όλες τους μετρήσεις που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για την αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την άσκηση της σπιρομέτρησης.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές:

  1. Να γνωρίζουν πως η σχέση των πιέσεων μεταξύ ατμοσφαιρικού αέρα και του εσωτερικού της θωρακικής κοιλότητας προκειμένου διασφαλίζει την εισροή αέρα από το περιβάλλον προς το εσωτερικό του θώρακα και αντιστρόφως.
  2. Να έχουν καταλάβει και να μπορούν να ορίσουν τα αναπνευστικά μεγέθη (τους πνευμονικούς όγκους αέρα και τις χωρητικότητες των πνευμόνων).
  3. Να γνωρίζουν τι είναι σπιρομέτρηση και πως διαβάζουμε ένα σπιρογράφημα.
  4. Να γνωρίζουν πως να διαβάζουν την καμπύλη κορεσμού της αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο και να καταλαβαίνουν τη σημασία της στη φυσιολογία.

Λέξεις Κλειδιά

Αναπνοή, έσω και έξω αναπνοή, πνεύμονες, διαφορά πίεσης, πνευμονικοί όγκοι, πνευμονικές χωρητικότητες, σπιρομέτρηση, καμπύλη κορεσμού αιμοσφαιρίνης, οξυμετρία