3. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (γ’ μέρος)

Η επίδραση των ομοτίμων, ο ρόλος του σχολειού και οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τα άτομα στο ξεκίνημα της χρήσης τοξικών ουσιών.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση του ρόλου των συνομηλίκων, του σχολικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών συνθηκών που οδηγούν τα άτομα στη χρήση τοξικών ουσιών.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση , εφηβεία, σχολικό περιβάλλον, κοινωνικές συνθήκες