1. Ορισμοί Κοινότητας – Α’ Φάση Εξέλιξης

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ορισμούς της κοινότητας καθώς και ανάλυση της Α' φάσης εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν την κοινότητα
  • Να γνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία