3. Β’ Φάση Εξέλιξης της Κοινότητας - Ριζοσπαστισμός

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις έννοιες της συναίνεσης και της κοινοτικής εργασίας, ανάλυση της Β' φάσης εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας καθώς και του ριζοσπαστισμού.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τη συναίνεση και την κοινοτική εργασία
  • Να γνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας όπως της Β' φάσης αλλά και του ριζοσπαστισμού. 

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία