6. Μοντέλα – Κοινοτική Ανάπτυξη

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής ανάπτυξης.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν πως υλοποιείται και χρησιμοποιείται η κοινοτική ανάπτυξη.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία