5. Φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες

Η ενότητα αυτή ασχολείται με τις φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες και ειδικότερα με τη φυλετική και εθνοτική διαστρωμάτωση, την προκατάληψη και τις κοινωνικές διακρίσεις, τα πρότυπα διομαδικών σχέσεων και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των φυλετικών και εθνοτικών ανισοτήτων.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις έννοιες των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, τα χαρακτηριστικά και τις ερμηνείες αυτών
  • Να κατανοούν τις έννοιες της προκατάληψης και της κοινωνικής διάκρισης
  • Να γνωρίζουν προσεγγίσεις φυλετικών και εθνοτικών ανισοτήτων

Λέξεις Κλειδιά

Φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες, φυλετική και εθνοτική διαστρωμάτωση, προκατάληψη, κοινωνικές διακρίσεις