Στοιχεία από τη θεωρία σφαλμάτων

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα σφάλματα τα οποία προκύπτουν στις μετρήσεις, όπως και για τις πηγές και τα είδη των σφαλμάτων που προκύπτουν καθώς και για τις ισοβαρείς και ανισοβαρείς  παρατηρήσεις που προκύπτουν από τις μετρήσεις ενός μεγέθους.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ποιότητα με την οποία θα προσδιοριστεί το  αποτελέσματα το οποίο έχει προέλθει από το σύνολο μετρήσεων με βάση την καλύτερη εκτίμηση ενός μεγέθους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Σφάλματα, ακρίβεια, καλύτερη τιμή