1. Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα & στις αρδεύσεις

Περιγράφονται οι βασικές ιδιότητες του εδάφους και η σύστασή του σε σχέση με το νερό και την υγρασία.

Λέξεις Κλειδιά

Έδαφος, νερό, υγρασία